Жукова Алла Георгіївна

Жукова Алла Георгіївна

Заслужений працівник освіти України. Закінчила Державний університет імені Тараса Шевченка (м. Києві). Із 1981 року на педагогічній, адміністративній роботі в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва ( вчитель школи №  267, заступник директора з навчально-виховної роботи школи № 111, директор гімназії міжнародних відносин № 323).

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

З 1996 року – директор гімназії міжнародних відносин № 323. Головним здобутком педагогічного та учнівського колективів гімназії, яку очолює, було отримання у квітні 2001 року статусу асоційованої школи ЮНЕСКО, що дало змогу розпочати роботу над Міжнародними освітніми проектами.

Гімназія є партнером й активним учасником Програми розвитку ООН в Україні та проектних міжнародних програм: «Молодіжна конвенція глобального захисту навколишнього середовища», «Пізнаємо культуру сусідів» (з Польщею та Болгарією), українсько-китайські культурні зв’язки (з КНР), українсько-азербайджанськи зв’язки з культурно-просвітницьким центром при Бакинськім Слов’янськом університеті, конгресі українців в Азербайджані,  розроблені гімназійні проекти «Культурна спадщина», «Діалог культур та дитяча дипломатія», «Здоровий спосіб життя». У гімназії щомісяця відзначаються пам’ятні дати ЮНЕСКО, на які запрошуються представники громадськості, батьки, учні з інших шкіл, проводиться презентація зазначених проектів. Накопичений досвід узагальнюється. Проект «Асоційовані школи ЮНЕСКО» – це новий зміст освітнього простору гімназії, полікультурних стосунків, нової педагогічної ментальності. Веде широке міжнародне співробітництво пропагуючи найкращий педагогічний досвід та утверджуючи на світовому рівні Українську державу.

Міжнародні конференції з проблем освіти, які систематично організовує та проводить разом із своїм педагогічним колективом, зміцнює авторитет України в світі, сприяє миру і дружбі між освітянами різних країн.

Діяльність відзначена Міжнародною академією рейтингових технологій та соціології «Золота Фортуна», Міжнародних виставок «Освіта- 2018, 2019» в номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм у сфері освіти», Проводяться науково-практичні семінари, конференції, майстер-класи міжнародного та всеукраїнського рівнів.   

Плідне співпрацює з науковими установами та ВНЗ. Гімназія є науково-експериментальним майданчиком відділу дидактики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, де провідні науковці впроваджують експериментальні інноваційні програми, курси, підручники.

Гімназія міжнародних відносин є базовим майданчиком проходження педагогічної практики студентів Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Поєднує керівництво навчальним закладом з науковою діяльністю, є постійним членом комісії при захисті бакалаврських та магістерських робіт випускників Київського університету імені Бориса Грінченка.

 З метою популяризації  перспективного педагогічного досвіду, надбань педагогічної практики  на сторінках фахових освітянських та інших видань постійно друкує наукові статті. Автор понад 30 наукових праць в галузі педагогіки та психології. Авторської програми з психології  «Пізнай себе : програма курсу з психології для учнів 1–4 класів», Психодіагностична корекція пізнавально-мотиваційної сфери як головний фактор розвитку творчих здібностей учнів / А. Г. Жукова // Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. нац. лінгв. ун-ту. Сер. „Філологія. Педагогіка. Психология”. – Вип. 15: Мова, освіта, культура: наукові парадигми в сучасний світ. – К., 2001, С. 524 – 531.  Диференціація навчально-виховної діяльності як одна з основ розвитку освітнього середовища сучасної школи / А. Г. Жукова // Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. нац. лінгв. ун-ту. Сер. „Філологія. Педагогіка. Психология”. – Вип. 15: Мова, освіта, культура: наукові парадигми в сучасний світ. – К., 2007, С. 182 – 189. Особливості моделі інноваційного розвитку освітнього середовища спеціалізованої школи / А. Г. Жукова // Теоретичні питання культури освіти та виховання : зб. наук. пр. – К.: КНЛУ, 2008. – Вип. 36. – C. 44 – 50.

Сучасні підходи до моделювання інноваційного розвитку освітнього середовища навчального закладу як педагогічної проблеми/ С. М. Мартиненко, А. Г. Жукова // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. прац. ’’Педагогіка. Психологія’’ – К.: ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – № 18.–С. 68 – 74.  Застосування інтерактивних технологій в освітньому середовищі гімназії / Алла Жукова //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. прац. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини /[ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші].  – Умань.: ПП Жовтий  О. О., 2012. – Випуск 43.– Ч. 1. –   С. 88 – 97. Реалізація принципу диференціації в системі блочно-семестрового навчання / С. М. Мартиненко, А. Г. Жукова, // Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика : наук.-метод. щорічник. – К., 2002. – С. 162 – 168.

Жукова А. Г. Сучасний освітній заклад/ А. Г. Жукова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. –      № 11. – С. 3 – 13.  Навчальний курс із психології “Пізнай себе” / А. Г. Жукова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – № 11. – С. 48 – 59.  Інноваційна педагогічна діяльність / А. Г. Жукова, Н. І. Наконечна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – № 11. – С. 13 – 16.  Модель побудови освітнього середовища // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – № 11. – С. 20 – 22.  Управлінське-педагогічна діяльність / А. Г. Жукова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – № 11. – С. 23 – 25.  Умови функціонування та розвитку інноваційного освітнього середовища гімназії / А. Г. Жукова //  Директор школи. – 2013. –№ 2 – С. 4 – 13. Становлення позитивної Я-концепції за допомогою курсу “Пізнай себе” [Текст] / А. Г. Жукова // Позашкільна освіта у формуванні творчого потенціалу особистості : матеріали наук.-практ. конф. викладачів загальноосвіт. навч. закладів, шкіл-партнерів ф-ту додиплом. освіти ун-ту економіки та права “Крок”. – К. : Ун-т економіки та права “Крок”, 2005. – С. 87–94.  Інтерактивні технології в освітньому середовищі гімназії [Текст] / Алла Жукова // Дидактика: теорія і практика: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. ,,Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема”: зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012.– С. 137 – 140.   Доцільність використання інноваційних технологій в навчальному процесі [Текст] / А. Г. Жукова // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку світової економіки: матеріали міжнародних наук.-практ. конф.: зб. наук. прац./ Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2012. – С. 222 – 225.  Педагогічні умови розвитку та формування творчої особистості гімназистів в освітньому середовищі на прикладі гімназії № 323 / А. Г. Жукова // Початкова школа і сучасність – 2014. – № 3. – С. 36 – 46.  Психолого-педагогічний супровід до профільної підготовки та профільного навчання учнів гімназії. Педагогічні умови розвитку та формування творчої особистості гімназистів в освітньому середовищі гімназії № 323 [Текст] / Алла Жукова // Дидактика: теорія і практика: зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед.. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 39 – 43 с.  Метод проектів у контексті інноваційного розвитку освітнього середовища гімназії [Текст] / Алла Жукова // Дидактика: теорія і практика: зб. наук. праць / [за наук. ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Ін-т пед.. НАПН України, 2013. – 38 с.  Управління якістю освіти в гімназії засобами моніторингових досліджень [Текст] / Алла Жукова // Дидактика: теорія і практика: зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед.. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 38 с.

Від творчого задуму – до результатів інноваційної діяльності. Організація роботи педагогічного колективу гімназії № 323 над науково-методичною проблемою «професійно компетентність учасників освітнього процесу» [Текст] / Алла Жукова // Дидактика: теорія і практика: зб. наук. праць / [за наук. ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. – 31.  Управління якістю освіти засобами моніторингових досліджень // Дидактика: теорія і практика: зб.наук.праць .К: Ін-т пед. НАПН України, 2016, 2017 р.  Психолого-педагогічний супровід до профільної підготовки та профільного навчання учнів гімназії. Педагогічні умови розвитку та формування творчої особистості гімназистів в освітньому середовищі гімназії № 323 [Текст] / Алла Жукова // Дидактика: теорія і практика: зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед.. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 39 – 43 с.  Сучасний інноваційний навчальний заклад міста Києва / А. Г. Жукова // Початоква школа і сучасність. – № 1. – 2014. – С. 40 – 47.  Особливості моделювання інноваційного розвитку освітнього середовища гімназії у контексті єдності інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання. / А. Г. Жукова // виступ на семінарі «Сучасні педагогічні технології забезпечення єдності інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання». – К., 2015.   Моніторинг навчальної  діяльності учнів гімназії [Текст] / Алла Жукова // Дидактика: теорія і практика: зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед.. наук Г. О. Васьківської] – К. ; інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. – С. 50 – 62.   Формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу інноваційними засобами навчання / Алла Жукова // Початкова школа і сучасність. – 2018. – №2. – С. 2 – 11.   

 Моніторинг професійної компетентності вчителя початкової школи / Алла Жукова // Початкова школа і сучасність. – 2018. – № 8- 9. – С. 3 – 8.  Критерії та показники оцінювання якості професійної компетентності вчителя початкової школи на засадах інноваційних технологій / Алла Жукова //  Початкова школа і сучасність. – 2018. – № 10. – С. 4-11.  Критерії та показники оцінювання якості професій1ної компетентності вчителя гімназії на засадах інноваційних технологій / Алла Жукова //  Дидактика :   2018 – С. 30 – 40.  Науково-теоретичні засади між предметних зв»язків. /Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи: матеріали Першої міжнародної науково-практичної  Інтернет- конференції, м. Київ,18 квіт. 2019р. / Дидактика: теорія і практика: зб. Наук. Праць. Київ: Фенікс, 2019, С. 70-75.

Громадська діяльність: депутат районної в м. Києві ради (1998- 2004 рр.), член редакційної колегії журналу «Початкова школа і сучасність».

Державні нагороди: Заслужений працівник освіти, Відмінний освіти України, Відмінник столичної освіти, нагороджена медаллю «Василя Сухомлинського», срібним хрестом «За заслуги», Подяками та грамотами державних установ.